UA-106160129-1

Rádi bychom vám představili naše dlouhodobé cíle:

Bytová politika, nebytové prostory
Nakládání s majetkem, významné investice
Veřejný prostor a územní rozvoj
Doprava
Životní prostředí
Kultura
Bezpečnost, sociální oblast, podpora zdraví
Školy, školky, volnočasové aktivity
Funkční úřad, který se zajímá o názory obyvatel
Dotační politika a podpora drobného podnikání

Bytová politika, nebytové prostory

Praha 10 má to štěstí, že i přes dosavadní rozprodej stále vlastní okolo 3 000 obecních bytů, to je něco kolem 6 % všech bytů na desítce. Chceme upustit od dalšího rozprodávání, a naopak bytový fond rozšiřovat, a především dobře spravovat. Prázdné byty dáme do pořádku a nabídneme lidem, kteří mají problém najít v Praze dostupné bydlení. Budeme takto podporovat učitele a učitelky, lidi pracující ve zdravotnictví a další profese, které v Praze 10 potřebujeme. Zároveň nabídneme pomocnou ruku těm, kteří by bez pomoci končili na ulici.

Podobně jako byty, vlastní Městská část Praha 10 i řadu nebytových prostor. Mnoho z nich je zchátralých a nevyužívaných. To chceme změnit. Nabídneme pronájem nebytových prostor za výhodných podmínek spolkům, podnikům a dalším, kteří svou činností obohatí Prahu 10.

 • Upustíme od dalšího rozprodávání městských bytů a domovního fondu. Po pečlivé analýze prodáme jen ty, kde je vlastnictví MČ nevýhodné. Prostředky z případného prodeje použijeme pro opravu bytového fondu.
 • Vytvoříme plán rekonstrukce obecních bytů, bytových domů i nebytových prostor. V první řadě se zaměříme na nevyužívané byty. Chceme, aby veškerý fond co nejdříve sloužil obyvatelům a přinášel prostředky do městského rozpočtu.
 • Bytový fond MČ budeme systematicky rozšiřovat. Podíl obecních bytů v rámci nové výstavby na Praze 10 nesmí být nulový nebo klesat. Podporujeme výstavbu nových obecních bytových domů a s developery budeme jednat o participaci MČ na nové výstavbě v Praze 10.
 • Vytvoříme podmínky pro kvalitní správu bytového fondu včetně koncepce využívání obecních bytů a jejich transparentního přidělování.
 • V rámci bytové politiky zavedeme transparentní koncepci dostupného obecního bydlení zahrnujícího mimo jiné startovací a cvičné byty. Zvýhodněné podmínky nabídneme zejména mladým rodinám s dětmi, matkám samoživitelkám, osobám se zdravotním handicapem, nízkopříjmovým domácnostem a osobám jinak diskriminovaným na trhu s bydlením.
 • Prověříme využívání krizových bytů a jejich stav a v případě potřeby navýšíme jejich kapacitu.
 • Podobně jako u bytů vytvoříme koncepci využívání nebytových prostor.
 • Nebytové prostory nabídneme přednostně neziskovým organizacím, sociálním podnikům a podnikům doplňujícím veřejnou vybavenost. Budeme se snažit nabízet nebytové prostory tak, abychom doplnili služby, které v daném místě chybí.
 • Budeme hledat nové cesty k rozšíření bytového fondu MČ. Spustíme pilotní projekt výstavby komunitního bydlení.
 • Podporujeme sociální bydlení, potřebným chceme pomoci udržet si střechu nad hlavou, lidem bez domova nabídnout možnost opět bydlet. Podporujeme koncepci housing first. V případě nutnosti podpoříme buňky pro bezdomovce.

Nakládání s majetkem, významné investice

Praha 10 má ve správě školy, školky, bytové domy, ale třeba také Bio Vzlet, KD Eden, Horský hotel. Zvláště ty tři posledně jmenované budovy jsou dokladem toho, že při hospodaření s majetkem je rozhodně co zlepšovat.

Naším cílem je nastavit reálný plán investic pro následující roky a to tak, aby svěřený majetek Městské části nechátral a zároveň jsme v maximální míře využívali např. evropské dotace. Takovéto investice přinesou i něco navíc. Zateplením a moderními technologiemi snížíme provozní náklady. Pustíme se do pilotních projektů pro využití šedé vody nebo vybudování zelených střech.

U všech projektů budeme klást důraz na technický dozor tak, aby město platilo jen za dobře odvedenou práci.

 • Zrealizujeme úsporná opatření na budovách ve vlastnictví MČ Praha 10. Mimo zateplení budeme podporovat využívání efektivnějších zdrojů energie a pokud to bude možné tak instalaci obnovitelných zdrojů.
 • Budeme více využívat vypsané dotační programy. Zintenzivníme čerpání financí z evropských fondů např. u rekonstrukcí a zateplování budov.
 • Zlepšíme kontrolu nad plánováním a realizací staveb financovaných městskou částí. Základem musí být kvalitní technický dozor a důsledná kontrola zhotovitelů a realizačních firem.
 • Jsme pro rekonstrukci radnice, která přinese moderní technologie a minimalizuje její energetickou náročnost. V nově opravené budově musí být využívány obnovitelé zdroje a také šedá voda. To se pozitivně projeví i v provozních nákladech budovy.
 • Provedeme důslednou kontrolu hospodaření a investic ze strany PRAHA 10 – Rekreace a.s. jako vlastníka Horského hotelu. Jsme pro zachování hotelu a jeho další provozování, ale za nových podmínek, které budou pro Prahu 10 hospodárné a současně budou výhodné i pro děti a rodiče. Majetek Prahy 10 musí sloužit občanům nikoli soukromému nájemci.
 • Při rekonstrukci polikliniky Malešice budeme klást důraz na to, aby péče o pacienty byla co nejméně narušena. Budeme usilovat o narovnání nevýhodných podmínek ve vztahu mezi nájemcem a MČ, a to tak, aby v ceně pronájmu polikliniky byl zohledněn náklad na rekonstrukci polikliniky (cca. 250 mil. Kč) a současně byla nájemcem zachována dostupná a široká nabídka lékařských služeb pro obyvatele.
 • Podporujeme investice do škol a školek, opravu jejich budov, v případě potřeby výstavbu dalších tak, aby Praha 10 měla dostatečné kapacity pro všechny děti.
 • Budeme hledat cesty k opravě a zprovoznění Kulturního domu Eden.
  Nenecháme majetek MČ Prahy 10 chátrat. Prázdné a nevyužívané domy opravíme a najdeme pro ně využití.

Veřejný prostor a územní rozvoj

Desítku chceme takovou, aby se v ní spojovaly výhody života ve velkém městě s příjemným a bezpečným prostředím. Jsme pro rozvoj i novou výstavbu, nesmí to ale být na úkor zeleně a dostupnosti služeb. Budeme proto v nejvyšší možné míře podporovat dialog mezi městskou částí, developery a co nejlépe a včasně informovanou veřejností, aby nová výstavba šla ruku v ruce s kvalitní a dostačující občanskou vybaveností, na které se budou podílet i samotní developeři.

Budeme podporovat revitalizaci veřejných prostranství – významných míst, tak i těch menších. Do ulic přidáme zdánlivé maličkosti, které pozitivně ovlivňují život ve městě jako hezké lavičky, funkční odpadkové koše, pítka. Zvýšení prostupnosti městské části pro pěší, zřízení více veřejných WC a renovovaná prostranství zvýší chuť obyvatel trávit v ulicích Prahy 10 více času.

 • Budeme pokračovat v revitalizaci významných veřejných prostranství Prahy 10 (Strašnická, okolí úřadu, Koh-i-noor, KD Eden). Zpříjemníme prostory místních center (okolí OC Cíl, OC Květ, Malešická tvrz).
 • Podporujeme novou výstavbu, avšak přiměřenou svému okolí a propojenou s občanskou vybaveností. Nadměrné zástavbě chceme bránit regulačními plány. Zároveň chceme zachovat dostatek velkých zelených ploch a parků.
 • Zlepšíme kontrolu stavu městského mobiliáře, zrychlíme jeho obnovu. Nové odpadkové koše umožní třídit odpad. Podpoříme instalaci pítek a vodních prvků na místech, jejichž infrastruktura to dovoluje.
 • Budeme aktivně a včas prezentovat developerské projekty na území Prahy 10 a zapojovat do debaty veřejnost. S developery budeme vyjednávat o zvyšování kapacity školek a škol, opravách ulic nebo budování nových zastávek MHD.
 • Jsme rozhodně proti výstavbě překladiště v Malešicích a budeme důsledně tomuto projektu bránit v realizaci. Jsme pro vykoupení pozemků v dané lokalitě a jejich využití MČ pro další rozvoj Malešic. Ve spolupráci s Magistrátem budeme hledat jiné řešení, které umožní funkční zásobování města a nestane se brzdou jeho rozvoje.
 • Podporujeme vznik Drážní promenády namísto Strašnické železniční trati zrušené v rámci Optimalizace traťového úseku Praha Hostivař – Praha Hl. n.
 • Budeme dál pokračovat v rekonstrukcích rozbitých chodníků a spolupracovat TSK a Magistrátem na tzv. chodníkovém programu.
 • Při zemních pracech, rozkopání chodníku/vozovky budeme dohlížet na uvedení povrchu do původního stavu. Budeme aktivně monitorovat stav chodníků a vozovek.
 • Chceme Prahu 10 dobře prostupnou pro pěší. Budeme vytváře pěšiny, cesty, koridory, aby bylo možné Prahou 10 příjemně procházet. Zárověn chceme zmírnit rozdělení Destíky, které vytváří Jižní spojka.
 • Rozšíříme síť veřejných WC. Spustíme program podpory kaváren, barů a hospod, které nabídnou své toalety k využití veřejnosti, nejen platícím hostům.

Doprava

To takhle neděláte několik let nic, a pak najednou máte z památkové zóny ve Vršovicích vyhledávané odstavné parkoviště v blízkosti centra. Situace kolem dopravy na Praze 10 se musí zásadně změnit. V prvé řadě je nutné dostat mimopražská auta z Prahy, ať už dostavěním městského okruhu a budováním záchytných P+R parkovišť s dobrým napojením na hromadnou dopravu.

Dalším řešením je podpora a rozvoj všech druhů dopravy, nejen upřednostňování té automobilové. Proto chceme zvyšovat bezpečnost chodců na přechodech, rozšířit a zdokonalit síť cyklostezek a samozřejmě neustále rozvíjet městkou hromadnou dopravu. Jsme pro budování nových tramvajových tratí, např. dlouho plánované trasy Želivského-Eden-Spořilov-Jižní Město nebo prodloužení trati do Malešic.

Zavedeme parkovací zóny v podobě, která co nejméně omezí rezidenty a umožní parkování návštěvám, řemeslníkům, zásobování a dalším, kteří potřebují zaparkovat. Chceme podporovat bikesharingové a carsharingové služby, stejně jako elektromobilitu – to jsou podle nás trendy, které znamenají budoucnost individuální dopravy ve městě.

 • Zvýšíme bezpečnost chodců. Vytvoříme nové přechody, u stávajících budeme dbát na bezbariérovost a budování prvků zvyšujících přehlednost. Doplníme pouliční osvětlení, kde chybí. Provedeme stavební úpravy zklidňující dopravu v rezidenčních částech.
 • Podporujeme městskou hromadnou dopravu. Jsme pro budování nových tramvajových tratí, např. dlouho plánované trasy Želivského-Eden-Spořilov-Jižní Město nebo prodloužení trati do Malešic. Na vhodných trasách budeme prosazovat nasazení hybridních trolejbusů a ekologičtějších elektrifikovaných autobusů jako alternativu k autobusům.
 • Zasadíme se o lepší navazování spojů MHD (kratší intervaly tramvaje č. 7) a lepší dopravní propojení především Malešic a Záběhlic. Budeme vytvářet společné zastávky pro všechny typy hromadné dopravy včetně napojení na městskou železnici.
 • Budeme prosazovat více inteligentních zastávek MHD, které zobrazí přesný čas příjezdu spoje. Stejně tak podporujeme budování světelných křižovatek, které dají přednost tramvajím a autobusům a urychlí tak cestování MHD.
 • Podporujeme cyklodopravu. Budeme budovat nové cykotrasy a zkvalitňovat ty stávající. Jde nám o zlepšení svislého i vodorovného značení, zajištění většího bezpečí cyklistů např. při průjezdu křižovatkami. Ve vybraných jednosměrných ulicích umožníme průjezd cyklistů oběma směry. Chceme vytvořit ucelenou síť cyklotras propojených se sousedními částmi Prahy.
 • Vytvoříme prostředí pro rozvoj bikesharingu a carsharingu na Praze 10. Budeme budovat vhodnou infrastrukturu, např. dostatečný počet cyklostojanů. Pro sdílená auta zajistíme lepší dostupnost parkovacích míst.
 • Jsme pro zavedení parkovacích zón v podobě, která co nejméně omezí rezidenty a umožní parkování návštěvám, řemeslníkům, zásobování a dalším, kteří potřebují zaparkovat. Cestou k tomu je vhodné využití spektra parkovacích zón kombinované s dodatkovými tabulemi, které umožní zónu v nějaký čas „vypnout“.
 • Při dostavbě městského okruhu budeme podporovat řešení, které zajistí tiché a odhlučněné komunikace a urbanisticky šetrné řešení, které nerozdělí město na dvě části.
 • Budeme podporovat výstavbu nabíjecích stanic pro elektromobily na území P10.

Životní prostředí

Letošní letní vedra ukázala, jaký problém způsobuje klimatická změna ve městě. Její dopady můžeme mírnit například výsadbou zeleně a koncepční péčí o ni, využíváním dešťové vody a jejím zadržováním, podporou městské biodiverzity a výsadbou suchomilných rostlin na koleje nebo střechy.

Zásadní je také udržet ve městě rozsáhlé zelené plochy a zachovat jejich bohatství. Chceme chránit Slatinský mokřad, obnovit meandry Botiče a naopak budeme bránit zástavbě Trojmezí.

K udržitelnosti životního prostředí může přispět každý z nás. Radnice by v tom měla jít příkladem a usnadňovat občanům práci podporou kompostování, komunitních zahrad, vnitrobloků, zahrádkářských kolonií a zvyšováním dostupnosti sběrných kontejnerů.

 • Budeme chránit a rozvíjet městské parky, zelené vnitrobloky a komunitní zahrádky, obnovovat pouliční stromořadí. Budeme dbát o jejich biologickou rozmanitost, osazovat ptačí budky a hmyzí hotely. Rekonstrukce ulic a chodníků využijeme k výsadbě nových stromů a rozšiřování městské zeleně. Pro zdraví města pokládáme za důležité i zelené vnitrobloky.
 • Botič si zaslouží lepší péči. Budeme usilovat o navrácení přírodního charakteru Botiče např. obnovou meandrů. Z okolí Botiče uděláme příjemné rekreační místo.
 • Zasadíme se o ochranu slatinského mokřadu jakožto významného biotopu Prahy 10. Mokřad budeme udržovat, aby v něm zůstaly zachovány podmínky pro výskyt vzácných živočišných druhů. Zároveň zde vybudujeme naučnou stezku, kterou propojíme Vršovice, Střešovice a Záběhlice.
 • Budeme bránit zástavbě Trojmezí, zároveň chceme dbát o jeho lepší využití. Vedle divoké přírody je zde prostor např. pro venkovní fitness nebo agility hřiště, zvážíme vybudování biotopového koupaliště. Prodloužíme naučnou stezku z Prahy 15. Podporujeme odkup pozemků, aby nad budoucností Trojmezí měla kontrolu Městská část nebo Magistrát.
 • Chceme kvalitnější péči o městskou zeleň. Vytvoříme pozici městského zahradníka. Firmy, které se o zeleň na obecních pozemcích starají, budeme důsledněji kontrolovat.
 • Budeme lépe hospodařit s vodou, více využívat dešťovou a šedou vodu. Např. při rekonstrukci obecních budov budeme instalovat systémy pro splachování šedou vodou. Budeme podporovat zalévaní dešťovou vodou v komunitních zahradách a vnitroblocích.
 • Budeme realizovat opatření proti přehřívání města během letních veder, ať už půjde o větší využívání vodních prvků nebo více zeleně, a to včetně budování zelených střech. Zavedeme opatření na lepší zadržování vody v krajině, např. vytváření travnatých pásů pro lepší vsakování srážkové vody. Prahu 10 připravíme na klimatické změny.
 • Úřad a jím zřizovaných organizace musí jít příkladem při snižování produkce odpadů. Stejné principy budeme uplatňovat u akcí, které MČ Praha 10 pořádá nebo podporuje. Budeme zavádět principy Zero Waste.
 • Budeme zdokonalovat systém recyklace odpadu na Praze 10 včetně kovů, bioodpadu a elektroodpadu. Na základě průběžných analýz přistoupíme ke zvyšování počtu kontejnerů nebo ke zvýšením frekvence svozu. Zabráníme nepořádku v okolí kontejnerů na odpad.
 • Kompostování je cestou k významnému snížení množství odpadu, budeme ho více propagovat a podporovat.
 • Zahrádkářské kolonie jsou součástí města. Podporujeme jejich zachování a rozvoj.
 • Zvýšíme počet stojanů s pytlíky na psí exkrementy, zajistíme jejich pravidelné doplňování a častější úklid chodníků a parků.

Kultura

Radnice musí vytvářet kvalitní zázemí pro lidi, kteří se kultuře aktivně věnují – bez nich to prostě nejde. A to zázemí, jak co se týká prostor, tak financí a hlavně otevřenosti a transparentnosti. Veřejné peníze z městské části musí jít primárně do projektů, které mají přímý dopad na obyvatele Prahy 10 a zároveň nejsou ze své podstaty komerční.

Praha 10 má celou řadu kulturních center, které v současné době leží ladem. Naším cílem je v příštím volebním období oživit co nejvíce z nich. Otevřeme KD Eden, přestavíme Malešickou tvrz pro potřeby kulturních akcí a naším přáním je, aby i opuštěné kino Vzlet potkal stejně příznivý osud jako třeba vršovické kino Pilotů.

Víme, že celá řada projektů jako kino nebo divadlo nemůže žít ze dne na den ani ze sezony na sezonu. Proto chceme peníze rozdělovat i v rámci víceletých grantů. Budeme podporovat i komunitní prostory nebo sousedské slavnosti, prostě chceme, aby Praha 10 byla kulturní v kompletním slova smyslu.

 • Otevřeme KD Eden. Budeme hledat finance k jeho rekonstrukci a obnově.
 • Ve spolupráci s magistrátem přetvoříme Malešickou tvrz v místní kulturní centrum.
 • Zrealizujeme připravenou kulturní koncepci, která přivede kulturní život zpět na Desítku.
 • Přivedem umění do ulic. Budeme podporovat místní umělce a umisťovat jejich práce do veřejných prostranství, ať už půjde o plastiky, mozaiky, mural art nebo umělecké grafitti.
 • Vytvoříme moderní interaktivní „naučnou stezku” po dějinách a jiných zajímavostech Prahy 10 s napojením na stávající stezky.
 • Budeme podporovat vznik městské knihovny ve Vršovicích.
 • Dohlédneme na to, aby společenské akce pořádané radnicí neplýtvaly prostředky ani přírodními zdroji. Omezíme jejich hlučnost, která obtěžuje lidi v okolí a produkci odpadu. Zaručíme, že po těchto akcích bude uklizeno.
  Proaktivní komunikací s umělci a uměleckými spolky oživíme kulturní prostředí MČ, uměleckým projektům budeme vycházet vstříc dlouhodobým plánováním i granty.
 • Nenecháme nadále ležet ladem kino Vzlet.
 • Nalezneme kulturní prostor v rámci každého katastrálního územíPrahy 10, aby zde bylo možno pořádat sousedské akce, provozovat malá divadla nebo promítání.
 • Část finančních prostředků na velké masové kulturní akce převedeme do podpory menších událostí s komunitním přesahem.
 • Na akce pořádané MČ zajistíme pohodlnou dopravu pro hendikepované a seniory.

Bezpečnost, sociální oblast, podpora zdraví

Problémům je lepší předcházet, než pouze řešit jejich následky. Proto jsme pro zavedení nulové tolerance hazardu a zajišťování kvalitních terénních služeb. Prevence je nejdůležitější u dětí a mládeže, proto chceme podpořit nízkoprahové kluby a rodičovská centra nebo zajistit podporu již zletilým klientům z dětských domovů. I městská policie si zasluhuje podporu například v podobě nákupu vybavení.

Seniorům bychom rádi pomohli v tom, aby byli aktivní součástí naší komunity. Domovy pro seniory by měly být dostupnější. A ti, kteří se dlouhodobě starají o nemocné si zasluhují podporu. Lékařská péče musí být dostupná pro všechny, proto chceme v poliklinice Malešice udržet
pohotovost.

Pokusíme se usnadnit život těm, kdo se dostanou do problémů. Zřídíme právní, pracovní a dluhové poradenství pro občany MČ Praha 10, či pomoc obětem domácího násilí. Budeme aktivně nabízet zaměstnání v příspěvkových organizacích Prahy 10 ženám po návratu z rodičovské, samoživitelkám nebo ženám nad 50 let.

 • Podporujeme nulovou toleranci hazardu.
 • Podporujeme hospicovou a domácí péči. Budeme aktivně pomáhat lidem, kteří se dlouhodobě starají doma o své nemocné příbuzné nebo osoby s handicapem i samotným znevýhodněným. Vytvoříme nástroje, jak lépe zajitit potřeby těchto lidí, spolupráci s provozovateli sociálních, návazných i dalších služeb péče. Zajistíme, aby se informace a aktuality dostaly ke všem, kteří takové služby potřebují.
 • Pokusíme se zajistit větší počet míst v domovech pro seniory.
 • Budeme podporovat rodičovská centra, centra sociální péče a nízkoprahové kluby, které pracují s dětmi, mládeží, rodiči či seniory s cílem rozvíjet komunitní život v městské části Praha 10. Budeme pravidelně zjišťovat potřeby stávajících provozovatelů a provozovatelek a budeme zajišťovat, aby tyto služby nebyly podfinancované.
 • Budeme aktivně podporovat zaměstnávání žen, především žen po návratu z rodičovské, žen samoživitelek nebo žen nad 50 let (například formou zaměstnávání v příspěvkových organizacích městské části). Poskytneme jim také cílené pracovní poradenství.
 • V poliklinice Malešice udržíme pohotovost.
 • Zajistíme poskytování podpůrných služeb zletilým klientům z dětských domovů a podobných zařízení (např. Klokánek) s trvalým pobytem v Praze 10, kteří již musí zařízení opustit (např. prostřednictvím startovacích bytů, poskytování právního poradenství a podpory při hledání zaměstnání).
 • Budeme podporovat projekty a subjekty zajišťující volnočasové aktivity pro mládež na Praze 10, aby jejich služby mohli pro své děti využít rodiče ze všech sociálních skupin. Primárně podpoříme takové projekty a subjekty, jejichž služby jsou mimo jiné zaměřeny na prevenci kriminality i její recidivy a prevenci jiných patologických jevů u mládeže.
 • Rozšíříme bezplatné poradenství pro obyvatele a obyvatelky Prahy 10. Ať už půjde o právní nebo dluhového poradenství, či pomoc obětem domácího násilí. Podpoříme poskytování individuálního právního a finančního poradenství a vzdělávacích akcí zaměřených na finanční gramotnost.
 • Vytvoříme podmínky pro lepší ochranu seniorů před šmejdy a šikanou.
 • Podpoříme programy aktivního stáří, chceme seniory plně zapojit do společenského života.
 • Budeme nadále podpora činnost Městské policie, např. nákupem vybavení.
 • Problémům spojeným s užíváním drog budeme předcházet, nikoli je ještě zhoršovat represí. Zajistíme kvalitní terénní služby (včetně výměny a sběru stříkaček).

Školy, školky, volnočasové aktivity

Dostupné školy a školky je možné zaručit jen soustavným sledováním demografického vývoje MČ a včasnými reakcemi nejen na vývoj složení obyvatel MČ, ale i složením škol. Stále oblíbenější jsou školy tzv. alternativní, nebo takové, které kombinují více různých přístupů, proto podpoříme obzvláště taková zařízení, která do curricula začlení tzv. „alternativní“ metody, nebo zavedou jednu třídu. Znevýhodněným školám nabídneme systémovou pomoc (nabídkou financování podporných profesí, přespádováním).

Vzdělávání a jeho rozvoj je pro Prahu a každou její část zásadní. Chceme udržet vysokou úroveň pražského školství, studenty připravovat na výzvy, které je patrně v budoucnosti budou čekat, rodičům nabídnout pestrou a dostačující škálu služeb, žáky i rodiče zapojit do rozhodování o vzdělávání.

Pro školy a školky chceme programy a podporu, které ředitelům i učitelům uvolní ruce pro to, aby se mohli věnovat práci s dětmi a měli na starost méně administrativy.

Za městskou část chceme jako v jiných kapitolách transparentnost a záruku odborného a nezávislého rozhodování například při výběrových řízeních, které bude respektování politickou reprezentací.

Pro vzdělávání potřebujeme komplexní vizi, která se týká všech institucí, nejen škol zřizovaných MČ, ale i spoluprací se ZUŠ, SŠ na našem území, DDM, kroužky i firmami, které zapojíme do místní činnosti.

 • Podpoříme vznik dětských skupin, lesních a firemních školek, aby byly alespoň částečně dostupné i pro dvouleté děti, a jejich přehledné a dostupné fungování i o prázdninách včetně příměstských táborů. Zřídíme firemní školku na Úřadě MČ Paraha 10. Znevýhodněným školám nabídneme systémovou pomoc (nabídkou financování podporných profesí, přespádováním). Při rekonstrukcích a stavbách nových školek a škol budeme pamatovat na jejich vícefunkčnost nebo možnost je v případě demografické změny snadno přestavět.
 • Zřídíme odbornou komisi, poradní orgán složený z místních osobností, jejichž rozhodování a doporučení např. při výběrových řízeních na ředitele/ky, které musejí být pedagogickými leadry s vizí a manažerskou zkušeností, bude respektováno politickou reprezentací.
 • Začleňování hendikepovaných dětí do předškolních a školních zařízení podpoříme stavebními úpravami škol nebo prostřednictvím asistenta, dětem cizinců nabídneme kurzy českého jazyka.
 • Sportovní organizace a kluby podpoříme v nabídce smysluplného využití volného času dětí s důrazem na podporu sportovních aktivit bez tlaku na výkon. Vytvoříme program, v jehož rámci se budou moci vzdělávat sportovní trenéři, aby se seznámili s novými trendy. Podpoříme stávající kluby a sportoviště, které zde dlouhodobě fungují, především ty nekomerční, vznik a kvalitní údržbu veřejných sportovišť napříč celou Pahou 10, hřiště pro děti a fitparky pro všechny věkové skupiny.
 • Komunitní život usnadníme maximálním využitím škol – především finančně podpoříme školní zájmové kroužky a kluby, školní hřiště otevřeme veřejsnoti. Prostory školních zařízení budeme využívat pro účely celoživotního vzdělávání a akademií třetího věku. Podpoříme kurzy počítačovou a finanční gramotnosti cizích jazyků na školách, v knihovnách a DDM. Do života městské části zapojíme i SŠ, gymnázia a ZUŠ na našem území, propojíme školní zařízení například s DPS, zajistíme kulturní místo pro setkávání rodičí nad vysledky práce svých dětí – koncerty, výstavy etc.
 • Pedagogické pracovníky/ice podpoříme finančně, odborně a zajitíme jim maximální komfort. Poskytneme finance na podpůrné pracovníky, podpoříme účast učitelů na stážích v ČR i zahraničí a i jinak v profesním vzdělávání, zajistíe místní platformu pro sdílení zkušeností, mimopražským pedagogům nabídneme obecní byty.
 • Ředitele/ky vybereme v transparetním řízení, zajistíme jejich hospitace v partnerských městecha v zahraničí, podpoříme jejich další vzdělávání v oblasti managementu a leadershipu a pravidelná výjezdní zasedání, kde budou moci sdílet své zkušenosti. Uvolníme jim ruce zaměstnáním školského intendanta, který bude všem školám zřizovaným MČ pomáhat s projekty a žádostmi o granty, ve spolipráci s magistrátem uvolníme finance ana potřebnou administrativní sílu a další pedagogické i nepedagogické pracovníky především pro „kritický“ druhý stupeň, například rodilé mluvčí pro výuku cizích jazyků a podpůrný personál.
 • Komunikaci mezi úřadem, rodiči a školskými zařízeními usnadníme pravidelným informováním o trendech a novinkách ve školství formou workshopů nebo dnem škol, kde se budou jednotlivé instituce moci představit veřejnosti. Podporujeme rozmanitost, aby každý pro své děti mohl vybrat instituci podle svých představ, budeme pracovat a podporovat to, co je na každém zařízení unikátní.
 • Školy by měly jít příkladem, proto podpoříme vznik žákovského městskeho parlamentu, zavedeme participativní rozpočty do škol, zacováme podporu zdravým obědům a svačinám ze školních jídelen, vznik zahrad na střechách, třídění odpadu a zateplování ve všech školních zařízeních.
 • Místní akční plán (MAP) vzdělávání na území Prahy 10 využijeme ke změně, nejen k čerpání dalších prostředků. Navážeme na započatou práci na implementačním plánu MAP ve funkčním propojení s krajským akčním plánem (KAP).

Funkční úřad, který se zajímá o názory obyvatel

Jak dosáhnout dobře fungujícího úřadu? Podle nás by měla být radnice pod kontrolou těch, kteří mají na jejím dobrém fungování největší zájem, tedy obyvatel Prahy 10. Nečekáme, že by se všichni obyvatelé desítky pustili do zevrubné kontroly, ale pokud chcete vědět, co se právě projednává nebo plánuje, měli byste mít možnost se k informacím jednoduše dostat, případně dát najevo svůj názor.

Změníme dosavadní praxi, kdy se podklady k jednání zastupitelstva zveřejňují na poslední chvíli a zápisy z jednání výborů, komisí a rady se nezveřejňují vůbec. Poradní orgány otevřeme odborné veřejnosti. Nebudeme se bát detailně informovat o hospodaření městské části, stejně jako se nebudeme bát transparentně soutěžit i zakázky malého rozsahu.

Klíčem k transparentnosti a dobrému fungování úřadu je jeho otevřenost a poskytování informací.

 • Obnovíme radniční noviny, ve kterých budeme informovat o aktuálním dění, kulturních typech, připravovaných projektech. Stejný prostor pro své komentáře dostanou opoziční i koaliční zastupitelé. Objektivně budeme informovat i v dalších kanálech úřadu, např. na Facebooku.
 • Participace obyvatel na rozhodování úřadu je pro nás velmi důležitá. Budeme pokračovat v projektech jako Moje stopa a více zapojíme obyvatele a spolky do rozhodování úřadu. Zároveň budeme v participaci více spolupracovat s Magistrátem a využívat podměty podané např. přes aplikaci zmente.to.
 • Vytvoříme podmínky pro lepší zapojení veřejnosti do hledání problematických míst na Praze 10. Mimo dalšího rozvoje aplikace Moje Praha 10 vytvoříme podmínky pro působení dobrovolníků, kteří budou monitorovat bezpečnost přechodů u škol či parků, hlásit poničené dopravní značení nebo černé skládky.
 • Poradní orgány zastupitelstva a rady otevřeme odborníkům a veřejnosti. Zrušíme dosavadní praxi, kdy tyto pozice obsazují výhradně zastupitelé. Budeme se zasazovat o zapojení odborníků do vedení a kontrolních orgánů městských firem.
 • Umožníme veřejnosti aktivní účast na jednání zastupitelstva, výborů a komisí. Podklady k jednání zastupitelstva musí být uveřejněny s dostatečným předstihem, tedy nejméně 7 dnů před konáním zastupitelstva, na webu MČ. Zveřejňovány budou nejen zápisy (včetně příloh) z jednání zastupitelstva a rady, ale i z komisí a výborů.
 • O významných investicích budeme všas informovat a zjišťovat názor veřejnosti. Netýká se to jen investic Městké části, ale i soukromých projektů, kde musí úřad aktivně bránit zájmy obyvatel. Do míst plánovaných velkých projektů budeme pořádat komentované procházky.
 • Rozpočet městské části musí být dlouhodobě udržitelný, a to nikoli jen díky rozprodeji majetku městské části.
 • Rozpočet městské části musí být nejen transparentní, ale i dostatečně srozumitelný. Pro úplnou informaci navíc musí obsahovat i data o čerpání, ideálně i s odkazy na proplacené faktury. Takový rozpočet zavedeme i na Praze 10.
 • Podporujeme koncept opendata, budeme zveřejňovat maximum informací ve strojově čitelných formátech např. na opendata.praha.eu. Zveřejníme katalog veřejně dostupných otevřených dat, který bude obsahovat všechna data nepodléhající utajení nebo jiné zákonné ochraně. Prahu 10 budeme rozvíjet jako Smart City.
 • Zrušíme stávající neprůhlednou dvoustupňovou strukturu městských společností a tyto sloučíme do jediné městské společnosti PRAHA 10 – Majetková, a.s. Tím vytvoříme strukturu pod přímou kontrolou zastupitelstva a veřejnosti.
 • Vytvoříme jasná pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Jejich platnost rozšíříme i na městské společnosti.

Dotační politika a podpora drobného podnikání

Možná v hlavě nosíte nápad, jak ve své ulici něco zlepšit. Možná Vám na desítce chybí něco, co funguje jinde. Je spousta věcí, které mohou zlepšit život na Praze 10 a stačí při tom jen malá pomoc radnice.

Právě proto chceme srozumitelný a transparentní systém podpory nejen volnočasových aktivit, kultury a sportu. Budeme pomáhat lidem, kteří chtějí pozitivně proměnit své okolí a přinést na Prahu 10 něco, co bude sloužit všem. Nástrojů má k tomu úřad celou řadu, vedle dotací může jít třeba o zprostředkování vhodných prostor, medializaci projektu nebo odbornou radu.

 • Budeme rozvíjet dotační politiku pro podporu kultury, sportu, volnočasových aktivit a péče o životní prostředí. Systém nesmí být nastavený jako likvidační.
 • Podpoříme hlavně aktivity, které mají dopad na obyvatele Prahy 10 a umožní rozvoj místních organizací a projektů. Nebudeme směřovat dotace primárně do projektu z podstaty komerčních.
 • Zpřehledníme systém dotací, o které mohou obyvatelé Prahy 10 zažádat. O jednotlivých dotačních možnostech budeme s dostatečným předstihem informovat. Pro žadatele budeme pořádat semináře a poskytovat jim poradenství.
 • Umožníme víceleté granty. Příjemci tak budou moci plánovat aktivity efektivněji a více se rozvíjet. Dotace budeme rozdělovat včas, aby byly vyplaceny nejpozději v prvním kvartálu roku.
 • Rozjedeme podnikatelské inkubátory. Pro začínající podnikatele budeme pořádat odborné semináře. Vytvoříme coworkingové centrum.
 • Zasadíme se o zkvalitnění farmářských trhů na Kubáňském náměstí a budeme hledat prostor pro vznik dalšího trhu. Budeme garantovat kvalitu a původ lokálních farmářských produktů.
 • Podpoříme podnikání, které bude předcházet vzniku odpadu. Ať už půjde o omezování odpadů z provozu, např. plastů, nebo využívání starších, ale funkčních věcí, jejich sdílení nebo opravy, např. Re-Use centra nebo projekty jako Opravárna, Bajkazyl.