UA-106160129-1

Preambule:
Strana zelených působí v zastupitelstvu MČ Prahy 10 již druhé volební období. Během této doby hájí liberální, sociální, transparentní a udržitelnou politiku. Cílem Strany zelených je pokračovat v aktivním prosazování větší vstřícnosti a otevřenosti úřadu k občanům a zlepšování podmínek pro kvalitní život v druhé největší pražské městské části.

1) Otevřená radnice

Základem veřejné správy obcí a měst je důvěra občanů vůči těm, kteří jejich město spravují. Neopomenutelným prvkem důvěry je tak otevřenost všeho, co radnice činí – ať už z důvodů předcházení korupci, tak pro velmi užitečnou průběžnou zpětnou vazbu občanů. Pilíři otevřené radnice jsou moderní a vyvážené komunikační prostředky.

Výsledky

 • Podařilo se nám zavést participativní rozpočtování v rámci projektu „Zásobník projektů – město na míru“

 • Strana zelených se podílela na výrazné modernizaci internetových stránek m. č. Praha 10. Kromě přehlednější struktury a designu jsou nově publikovány pod svobodnou licencí Creative Commons a jsou ve standardu IPv6.

 • Zástupci strany zelených spolupracovali na spuštění samostatných portálů věnovaných sociální oblasti (http://socialniportal.praha10.cz/ a problematice veřejných prostor (www.vpp10.cz).

 • V rámci zlepšení komunikace s občany se nám podařilo prosadit nové služby:

  • informační SMS,

  • upozorňování na nepořádek prostřednictvím MMS,

  • chat call center na www stránkách Prahy 10,

  • videochat s úředníky odboru živnostenského,

 • Pro snazší komunikaci s radnicí byla také vytvořena aplikace pro chytré telefony „Moje Praha 10“.

 • V novinách Praha 10 mají pravidelný sloupekvšechny politické strany působící v místním zastupitelstvu.

 • Demokratické principy na Praze 10 se podařilo zlepšit zveřejňováním hlasování jednotlivých zastupitelů.

 • Hlasování navíc probíhá prostřednictvím elektronických hlasovacích zařízení, což zajišťuje větší transparentnost.

 • S občany Prahy 10 a místními občanskými sdruženími byl navázán dialogs cílem zapojit je do rozhodování o zásadních projektech. Jako první městská část v Praze vedeme dialog s občany formou participace občanů na přípravě rozvojových projektů či v rámci plánování sociálních služeb.

 • Informace o obecních i soukromých investicích ve veřejném prostoru jsou zveřejňovány na novém portálu www.vpp10.cz

Víme, jak dál

 • Zavedeme přehledný a srozumitelný rozklikávací rozpočet.

 • Nadále budeme pokračovat v zavedené praxi, kdy občané jsou zastoupeni v jednotlivých hodnotících komisích výběrových řízení.

 • Abychom ještě více posílili kontrolu občanů, podpoříme jejich účast v komisích a výborech rady a zastupitelstva.

 • Podpoříme přímá hlasování občanů a budeme zohledňovat jejich výsledky při rozhodování na zastupitelstvu.

 • Zasadíme se o modernizaci kontaktních míst radnice Prahy 10.

2) Vzdělávání a mládež

Fungující a prosperující společnost vnímá potřebu kontinuálního a průběžného vzdělávání jako proces, který zaručuje její soudržnost, zvyšuje míru tolerance a blahobytu. Právo na celoživotní vzdělávání má každý z nás, ale dostupnost plnohodnotné výuky a péče o dítě na úvodních stupních je základním stavebním kamenem tohoto procesu v budoucnosti. I v následujících letech bude naše snaha směřovat ke zvyšování počtu míst v mateřských školách, zkvalitňování výuky a péče o mládež a v neposlední řadě i vzdělávání seniorů.

Výsledky

 • Navýšili jsme místa v mateřských školách.

 • Podařilo se nám zachránit mateřskou školu Na Sychrově.

 • Vytvořili jsme plán rozšíření kapacit mateřských škol.

 • Školy i školky jsme nejen modernizovali a zateplovali, ale vybavili jsme je v zájmu hospodárnosti provozu i solárními panely pro výrobu elektřiny a teplé vody.

 • Příspěvková organizace Školní jídelna Praha 10 rozšířila svou nabídku o vegetariánské pokrmy, biopotraviny, salátové bary i speciální diety.

 • Školní jídelna Praha 10 rovněž nabízí dětem v základních školách zdravé svačiny namísto – alternativa k sladkostem z automatů.

 • Výuka angličtiny probíhá ve všech MČ Praha 10 zřizovaných mateřských školách.

 • Zavedli jsme institut asistentů pedagogů, kteří pomáhají ve školách dětem s handicapem.

 • Podporujeme využívání moderních informačních technologií ve výuce.

 • Pro děti v péči kurátorů mládeže jsme nově zavedli mimopražské resocializační pobyty.

 • Podpořili jsme rozvoj mezigeneračních vztahů, např. prostřednictvím projektu „Příběhy našich sousedů“.

 • Podpořili jsme přistoupení MČ Praha 10 k „Evropskému roku aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity 2012“.

Víme, jak dál

 • Navýšímekapacitu jeslí.

 • Podpoříme další rozšíření výuky cizích jazyků na zřizovaných mateřských a základních školách.

 • Budeme formou grantů podporovat mateřská centra a nízkokapacitní zařízení určená pro děti do tří let věku, resp. čtyř let. Budeme tak vytvářet prostředí usnadňující spojení rodičovství a zaměstnání.

 • Služby Studentského domu zpřístupníme i těm dětem z dětských domovů, které se hlásí na veřejné vysoké školy a univerzity.

 • Významnou péči chceme věnovat mimořádně nadaným dětem. Vytvoříme podmínky pro rozvoj jejich potenciálu včetně podpory individuálního přístupu v běžném vyučování.

 • Podpoříme zavedení přípravných ročníků před vstupem na základní školu.

 • Nadále budeme spolufinancovat pobyty dětí na školách v přírodě a při lyžařských kurzech v Horském hotelu v Janských lázních.

 • Více podpoříme programy primární a sekundární prevence nežádoucích společenských jevů u dětí a mládeže. Rovněž podpoříme volnočasové aktivity.

 • Zvýšíme počet asistentů učitelů ve speciálních třídách.

 • Zřídíme nový webový portál věnovaný oblasti školství, na kterém dáme mj. prostor pro bezplatnou propagaci volnočasových aktivit dětí a mládeže.

 • Nadále budeme působit směrem ke zklidňování prostranství před školami formou bezpečnostních prvků s cílem zajistit bezpečné cesty do škol.

 • Nadále budeme podporovat rozvoj mezigeneračních vztahů, např. prostřednictvím projektu „Příběhy našich sousedů.

 • Vyčleníme více finančních prostředků na protidrogovou prevenci a prevenci kriminality.

 • Výrazně podpoříme rozvoj terénní sociální služby s uživateli návykových látek a osobami bez přístřeší.

 • Budeme spolupracovat a podporovat mateřská centra, centra sociální péče, nízkoprahové kluby a další aktivity občanské společnosti.

 • Nadále budeme usilovat o zkvalitňování jídelníčku ve školách a školkách, budeme se snažit vymýtit automaty na sladkosti ze škol.

 • V případě zájmu ze strany škol a žáků podpoříme vznik zastupitelstva mládeže jako poradního orgánu zastupitelstva m. č. Praha 10.

 • Nadále zaměříme svou pozornost na využití evropských finančních prostředků pro účely podpory souladu pracovního a rodinného života.

3) Zdraví, sport a volnočasové aktivity

Sport je nedílnou součástí MČ Praha 10. Nadále chceme podporovat sportovní oddíly a kluby sídlící v naší městské části, a to zejména mládežnické kategorie. Kromě organizovaného sportu je naším cílem vytvořit na Praze 10 takové prostředí, aby bylo možno trávit volný čas aktivním sportem v dosahu bydliště.

Výsledky

 • Podpořili jsme vybudování dětského dopravního hřiště v blízkosti metra Strašnická v rámci participativního projektu “Zásobník projektů – Město na míru“.

 • Podařilo se nám instalovat veřejné knihovny v Heroldových sadech a v Malešickém parku.

 • Zrealizovali jsme projekt veřejného piána v Heroldových sadech.

 • V areálech Gutovka a Hamr se pravidelně konají sportovní a další aktivity pro všechny věkové kategorie.

 • Ve spolupráci s organizací Post Bellum jsme zavedli projekt Příběhy našich sousedů, který obohacuje výuku dějepisu. Tato zážitková forma výuky pomáhá z dějin tvořit lidské příběhy
  a změť dat, ve které se děti ztrácí. Děti se zároveň učí mediální výchově.

 • Díky horskému hotelu v Krkonoších poskytujeme cenově dostupné školy v přírodě a letní tábory na čerstvém vzduchu dětem z celé Prahy 10

 • Příspěvková organizace Školní jídelna Praha 10 rozšířila svou nabídku o vegetariánské pokrmy, biopotraviny a speciální diety.

 • Zavedli jsme cvičení ve veřejném prostoru pro občany v seniorském věku na místech osazených cvičebními a posilovacími stroji.

 • Realizovali jsme kurzy Nordic Walkingu i kurzy trénování paměti.

 • Podporovali jsme kurzy sebeobrany pro ženy, dívky a osoby v seniorském věku.

 • Rozšířili jsme místa s cvičícími a posilovacími stroji ve veřejném prostoru.

 • Na radničním webu jsme podpořili vznik „Kalendáře místních akcí

 • Městské prostory držíme striktně nekuřácké.

Víme, jak dál

 • Připravíme koncepci rozvoje amatérského sportu se zhodnocením kapacity sportovišť a to pro všechny věkové kategorie (od pískovišť a domečků se skluzavkou, přes prolézačky, prostory pro míčové hry či inline dráhy až po fitness parky a parky pro seniory)

 • Vytvoříme se zástupci týmů a klubů a základních škol informační systém o náboru dětí do mládežnických týmů jednotlivých sportovních odvětví.

 • Omezíme automaty na sladkosti ve školních budovách

 • Podpoříme vznik nízkoprahového klubu pro neorganizované děti a mládež

 • Podpora profesionálního sportu bez podpory masového amatérského sportu je jako stavět budovu od střechy. Profesionální kluby mají na Praze 10 své místo, ale je potřeba větších investic do rozvoje základních pohybových návyků u dětí.

 • Budeme pokračovat v oceňování dárců krve, posílíme spolupráci s transfúzní stanicí FNKV

 • Postupně budeme navyšovat grantovou podporu amatérskéhosportu a rozvíjet amatérský sport dle potřeb obyvatel.

 • Podpoříme rozvoj farmářských trhů. Farmářské trhy jsou služba občanům v oblasti zdravých a čerstvých potravin.

 • Budeme podporovat lokální pěstitele a komunitní zahrady ve vnitroblocích a na dalších místech, které nejenže pomáhají pěstovat čerstvé potraviny, ale i rozvíjet občanskou společnost.

 • Zajistíme možnost využití sportovišť v majetku města k volnému užívání, za předpokladu minimalizace škod na majetku městské části

 • vytvoříme mezigenerační příležitosti k trávení volného času např. šachy na veřejných místech.

 • Nadále budeme podporovat práci školních metodiků prevence.

 • Budeme usilovat o širší zapojení dětí, mládeže a široké veřejnosti (např. Den bez aut, Den Země, Sportovec Prahy 10 apod).

4) Důstojné stáří, sociální služby a boj proti sociálnímu vyloučení

Zdravotní stav, sociální postavení či věk by neměly vylučovat jedince ze společenského života – jsme připraveni nadále pokračovat v péči i o znevýhodněné občany a vytvářet jim nadále takové podmínky, aby jejich začlenění do většinové společnosti bylo co nejsnazší. Zároveň zajistíme, aby tito lidé mohli žít co nejdéle v přirozených podmínkách, na které jsou zvyklí. Zvláštní pozornost budeme věnovat matkám s dětmi.

Výsledky

 • Rekonstrukcí Malešického penzionu a Vršovického zámečku se nám podařilo zajistit důstojná místa pro život našich seniorů v malometrážních bytech.

 • zrealizovali jsme evropský projekt „Práce a rodina – jde to!“, jenž podporoval návrat rodičů z rodičovské dovolené na trh práce.

 • Podporovali jsme proces komunitního plánování sociálních a návazných služeb.

 • Zavedli jsme terénní sociální službu pro neorganizované děti a mládež.

 • Rozšířili jsme služby Centra sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10.

 • Zajistili jsme poskytování řady terénních služeb, aby lidé mohli žít ve svém přirozeném prostředí a to od přípravy obědů po možnost nákupů.

 • V Malešickém penzionu se podařilo zřídit jedinečné místo pro osoby po zranění míchy.

 • Zavedli jsme dostupné služby pojízdného úřadu pro imobilní osoby.

 • Nabízíme adresnou finanční podporu při deregulaci nájemného či možnost změny stávajícího obecního bytu za malometrážní městský byt.

Víme, jak dál

 • Budeme podporovat průběžnou aktualizaci potřeb v sociální oblasti v rámci procesu komunitního plánování sociálních služeb.

 • Budeme nadále spolufinancovat provoz LDN Oblouková a pokračovat v jejím rozvoji.

 • Zachováme provoz Lékařské služby pro dospělé a děti.

 • Budeme pokračovat v projektu zubní prevence a provozu zubní pohotovosti pro děti.

 • Podpoříme pokračování přidělování přímých finančních příspěvků rodinám handicapovaných dětí.

 • I nadále budeme podporovat zachování nonstop lékárny

 • Nadále umožníme osobám v seniorském věku výměnu větších obecních bytů za byty menší.

 • Sociální byty budeme dále přidělovat osobám potřebným – zdravotně a psychicky nemocným, sociálně znevýhodněným, seniorům a mladým rodinám.

 • Podpoříme poskytování bytů pro chráněné a podporované bydlení osobám v péči různých neziskových organizací.

 • Zasadíme se o podporu nestátních organizací poskytujících sociální služby formou víceletých grantů.

 • Podpoříme působení na sociální cítění společnosti pořádáním akcí, které umožní prezentaci neziskových organizací i práce jejich klientů (např. různé trhy a dílny, kulturní akce), rozvoj a podpora dobrovolnictví.

 • Budeme pokračovat v oceňování práce dobrovolníků v sociální oblasti.

 • Budeme podporovat vzdělávací a poznávací akce pro seniory na aktuální témata.

 • Rádi bychom zavedli lepší dostupnost úřadu osobám se sníženou schopností pohybu zavedením autobusové zastávky v pruhu před radnicí.

 • Budeme dbát na to, aby magistrát zajistil dostatečnou lékařskou péči ve zdravotních zařízeních s dostatečnou spádovou oblastí.

5) Prevence a bezpečnost

Respektujeme, že subjektivní pocit bezpečí zásadně ovlivňuje to, jak se v daném prostředí cítíme. Uděláme maximum možného pro to, aby se nejen občané, ale i návštěvníci Prahy 10 cítili bezpečně. Budeme usilovat o posílení hlídek městské policie a zlepšení podmínek pro jejich práci. Na základě skutečnosti, že prevence je efektivnější než represe, budeme realizovat programy pro předcházení závislostem.

Výsledky

 • Zajistili jsme v součinnosti s Úřadem m. č. Praha 10, Magistrátem hl. m. Prahy a městskou policií zvýšení bezpečnosti chodců na přechodech a bezpečnosti dětí v okolí MŠ, ZŠ a SŠ. Příklad: světelný přechod pro chodce na ulici Bohdalecká. Aktuálně řešíme: přechod v ul. Bělocerkevské v úrovni připojení ulice Bajkalské.

 • Zavedli jsme terénní sociální službu zaměřenou na neorganizované děti a mládež.

 • Zavedli jsme týdenní resocializační pobyty pro děti v péči kurátorů mládeže.

 • Podpořili jsme chodníkový program (tj. nový asfaltový povrch, mozaika nebo zámková dlažba) pro zvýšení bezpečnosti chodců rovnoměrně ve všech lokalitách Prahy 10, u nově budovaných chodníků jsme dbali na bezbariérovost.

 • Podpořili jsme vybudování dětského dopravního hřiště v blízkosti metra Strašnická v rámci projektu participativního rozpočtu Město na míru.

 • Monitorovali jsme akce městské policie směrem k omezování trestné činnosti a přestupků (např. parkování na místech pro invalidy, překračování povolené rychlosti, podávání alkoholických nápojů nezletilým, znečišťování veřejných prostranství psy apod.).

 • Na základě skutečnosti, že prevence je efektivnější než represe, jsme podpořili granty na protidrogovou prevenci a prevenci kriminality.

 • Podpořili jsme granty na protidrogovou prevenci a nově zavedli granty na podporu prevence kriminality.

 • Podařilo se nám připravit cyklogenerel dopravy, který počítá se zavedením „zón 30“ v obytných zónách pro zvýšení bezpečnosti individuální cyklistické dopravy.

 • Působili jsme směrem k omezení počtu heren na území Prahy 10,

 • Každý rok se uskutečnila ve spolupráci s Městskou policí hl. m. Prahy tzv. „Senior akademie“ – cyklus vzdělávacích seminářů s bezpečnostní tématikou.

Víme, jak dál

 • Nadále budeme zklidňovat prostranství před školami formou policejních hlídek, preventivních radarů, tlačítkových přechodů a dalších bezpečnostních prvků.

 • Zasadíme se o zřízení nízkoprahového klubu pro děti a mládež v budově bývalé školky u Botiče ve Vršovicích.

 • Rozšíříme a posílíme terénní sociální službu zaměřenou na neorganizované děti a mládež a provážeme ji s budováním míst pro teenagery.

 • Budeme pokračovat s Městskou policií v pořádání cyklu bezpečnostních seminářů tzv. „Senior akademie“.

 • Podpoříme zavedení jízdních hlídek strážníků městské policie na koních a to nejen při fotbalových utkáních. Zajistíme efektivní cílení a časování hlídek městské policie, přičemž městskou policii budeme podporovat nejen morálně, ale i materiálně.

 • Vybudujeme bariéry proti špatně parkujícím vozidlům na přechodech, na chodnících či na zeleni s cílem zvýšit bezpečnost chodců a cyklistů.

 • Technickou nebo stavební úpravou eliminujeme nebezpečné situace v okolí některých tramvajových nástupních ostrůvků, ke kterým dochází hustým automobilovým provozem a překračováním rychlostního limitu.

 • Při zřizování kamerových systémů budeme nadále postupovat umírněně, tj. dbát nejen na efektivnost tohoto řešení (tj. řešení prokazatelně zvýšeného výskytu trestné činnosti), ale i na aspekt zachování osobní integrity a ochrany osobních údajů.

 • Dokončíme tzv. chodníkový program s cílem zkvalitnit pěší dopravu v Praze 10. U všech chodníků bude zajištěna bezbariérovost a bezpečný přístup k MHD.

 • Zasadíme se o převedení dopravního hřiště na Zahradním městě do majetku městské části, jeho renovaci a provoz.

 • Budeme snižovat počet heren na území Prahy 10 s výhledem na nulovou toleranci.

 • Zvýšíme podíl grantů na protidrogovou prevenci a prevenci kriminality.

 • Budeme podporovat komunitní povahu policejní práce a starost o svěřené okrsky.

 • Zpracujeme dlouhodobou strategii Prahy 10 v oblasti protidrogové politiky a prevence kriminality.

 • Budeme aktivně vystupovat proti extremismu a všem jeho projevům.

 • Podpoříme organizaci kurzů první pomoci pro širokou veřejnost.

 • Nadále budeme pořádat resocializační pobyty pro klienty v péči kurátorů mládeže.

 • Navážeme na stávající antigraffiti program a podpoříme rozšiřování legálních graffiti stěn.

 • Podpoříme práci dobrovolníků v sociální oblasti zaměřené na pachatele trestných činů a to formou jejich vzdělávání a oceňování.

 • Nadále budeme podporovat práci školních metodiků prevence formou vzdělávacích seminářů a nově i možností dofinancovávání grantových žádostí základních škol na oblast prevence kriminality.

 • Navážeme spolupráci s univerzitními pracovišti věnujícími se sociální práci.


6) Veřejný prostor, životní prostředí, územní rozvoj a doprava

Usilujeme o vytvoření takových podmínek na desítce, které by motivovaly její obyvatele k častějším aktivitám mimo zdi domova a staly by se tak základem zlepšujících se vztahů (ať již sousedských, mezigeneračních či jiných). Naší snahou bude, aby obyvatelé vnímali Prahu 10 atraktivní místo s množstvím relaxačních a sportovních zón a stezek s edukativní funkcí.

Naším cílem je zkvalitnit možnosti pohybu pro všechny skupiny obyvatelstva. Klademe důraz na rozšiřování cyklostezek a stezek pro pěší, zlepšení dostupnosti hromadné dopravy a celkové zefektivnění dopravní situace na Praze 10. Současně budeme usilovat o to, aby dopady dopravy na životní prostředí byly co nejnižší.

Výsledky

 • Praha 10 se stala v letech 2012/2013 držitelem titulu „Město stromů“.

 • Připravili jsme strategii pro veřejné prostory a generel veřejných prostor.

 • Vytvořili jsme koncepci rozvoje brownfieldů a rozsáhlých zón, mezi rozsáhlá revitalizovaná území patří Bohdalec – Slatiny, Trojmezí a území malešické průmyslové zóny

 • Přes nespolupráci magistrátu jsme dosáhli řady dílčích změn revitalizace Botiče, aby se neopakovala blesková povodeň z roku 2013.

 • Došlo k rekonstrukci řady parků, zejména pak Malešického.

 • Podařilo se nám prosadit část participativního rozpočtu v rámci projektu „Zásobník projektů – město na míru“ mezi nimi je např. dopravní hřiště na Strašnické.

 • S naší podporou vznikla nová cyklotrasa u Hamerského rybníka.

 • Věnovali jsme se rovnoměrnému rozvoji všech druhů dopravy se zvýšeným důrazem na ty bezemisní (cyklodoprava a pěší).

 • Zapojili jsme veřejnost do rozvoje veřejných prostranství formou participačních setkávání.

 • Ivaně Cabrnochové se podařila zrealizovat jedinečná rekonstrukce ulice Moskevská, která se změnila v prodloužené centrum metropole.

 • Ke snížení hluku v oblasti Moskevské přispěla i jednání s Dopravním podnikem, a.s., který v této oblasti nasadil téměř výhradně moderní tramvajové vozy Forcity.

 • Zasadili jsme se o vznik nových zastávek MHD.

 • Zavedli jsme zónu 30 v obytných oblastech např. Zahradního Města.

 • Došlo k rekonstrukci Vršovického zámečku pro sociální účely (domov pro seniory).

 • Vytvořili jsme plán rozvoje cyklistických tras.

 • Připravujeme cyklotrasu po zrušené železniční trati ve Strašnicích.

 • Je rozpracováno několik dopravních uzlů příměstské vlakové dopravy především se dvěma zastávkami Eden a Zahradní město

 • Nový mostek přes Botič ve Vršovicích bude dokončen koncem roku 2014.

 • Zkultivujeme prostor Malešického lesa odpočinkovými místy a atrakcemi pro děti.

 • Zajistili jsme v součinnosti s Úřadem m. č. Praha 10, Magistrátem hl. m. Prahy a městskou policií zvýšení bezpečnosti chodců na přechodech a bezpečnosti dětí v okolí MŠ, ZŠ a SŠ.

 • Podpořili jsme chodníkový program (tj. nový asfaltový povrch, mozaika nebo zámková dlažba) pro zvýšení bezpečnosti chodců rovnoměrně ve všech lokalitách Prahy 10, u nově budovaných chodníků jsme dbali na bezbariérovost.

 • Připravili jsme rekonstrukci tramvajové zastávky Průběžná.

 • Spolupracujeme s univerzitními pracovišti při řešení otázek ve veřejném prostoru.

Víme, jak dál

 • Budeme prosazovat členství naší městské části v síti Zdravých měst.

 • Oblast Trojmezí budeme podporovat jako území volně přístupné občanům s maximálním možným množstvím zeleně pro relaxační potřeby obyvatel.

 • Vytvoříme síť naučných stezek, které budou na sebe volně navazovat. Obyvatelé Prahy 10 tak budou mít možnost dozvědět se zajímavosti o svém bydlišti – v rámci těchto stezek budou vybudována nízkonákladová hřiště (Bohdalec, Záběhlice).

 • Zasadíme se o renovaci sakrálních staveb v Praze 10 a kultivaci jejich okolí.

 • Podpoříme řešení na renovaci chátrajícího kulturního domu Eden.

 • Rozšíříme stávající antigraffity program a podpoříme rozšiřování legálních graffity stěn.

 • Podpoříme tvorbu mural artu v rámci kultivace veřejného prostoru.

 • Navrhneme prohlásit strašnickou vozovnu za technickou památku.

 • Nadále budeme podporovat soutěže kultivující veřejný prostor „Dvorek roku“ a „Zásobník projektů – město na míru

 • Zasadíme se o výstavbu dřevěné rozhledny, lanového centra a cvičiště pro psy v Bohdaleckém lese.

 • Podpoříme práci dobrovolníků ve veřejném prostoru.

 • Zesílíme ochranu obyvatel bydlících v sousedství Botiče před povodněmi.

 • Využijeme brownfieldy pro založení lesoparků, relaxačních zón či biotopového koupaliště.

 • Budeme podporovat komunitní zahradničení i kompostování.

 • Zavedeme program zelené úřadování, jehož součástí bude třídění odpadů, užívání kohoutkové vody, šetření energií a teplem.

 • Budeme nadále opravovat a zateplovat mateřské a základní školy a další budovy v majetku MČ. Tím zlepšíme podmínky k bydlení a studiu a současně výrazně šetříme energie.

 • Zasadíme se o realizaci protihlukových opatření a zavedení opatření zklidňující dopravu.

 • Budeme podporovat vytvoření sítě cyklotras, stezek, pruhů, obousměrek, přejezdů, stojanů a parkovišť B+R (bike & ride). Tato opatření umožní rychlejší a bezpečnější dopravu po Praze 10 na elektrickém i běžném kole. Síť bude vznikat v souladu s celopražskou koncepcí.

 • Zaměříme se na zvyšování počtu parkovacích míst na území městské části, např. podporou vzniku dalších parkovišť P+R v přestupních uzlech veřejné dopravy.

 • problematice parkování chceme spolupracovat s magistrátem hlavního města Prahy.

 • Budeme podporovat vznik tramvajové trati Želivského – Eden – Spořilov – Jižní město u tratě v ulici Počernická.

 • Budeme usilovat o zlepšení obsluhy Prahy 10 veřejnou dopravou, včetně železnice. Podpoříme vznik přestupních bodů mezi jednotlivými druhy dopravy.

 • Budeme podporovat budování in-line drah.

 • Podpoříme zřízení WC pro veřejnost.

 • Vytváření zklidněných zón a zón 30 v obytných a rezidenčních zónách.

 • Zdokonalíme dopravní síť na Praze 10 v kooperaci s jinými městskými částmi a magistrátem tak, aby existovaly páteřní trasy.

 • Vybudujeme bariéry proti špatně parkujícím vozidlům na přechodech, na chodnících či na zeleni s cílem zvýšit bezpečnost chodců a cyklistů.

 • Technickou nebo stavební úpravou eliminujeme nebezpečné situace v okolí některých tramvajových nástupních ostrůvků, ke kterým dochází hustým automobilovým provozem a překračováním rychlostního limitu.

 • Zasadíme se o převedení dopravního hřiště na Zahradním Městě do majetku městské části, jeho renovaci a provoz.

 • Zaměříme se na vybudování podzemních stání kontejnerů na tříděný odpad.

8) Podpora podnikání a souladu rodinného a pracovního života

Podnikatelé a živnostníci jsou solí každé obce. Naším cílem bude snížit jejich zatížení a vytvoření takových podmínek pro podnikání, aby Praha 10 byla živnostníky i zákazníky vyhledávána. Budeme podporovat formy podnikání vedoucí k vytváření nových pracovních míst v lokální ekonomice s důrazem na šetrný přístup k životnímu prostředí.

Víme, jak dál

 • Podpoříme pokračování úspěšných evropských projektů „Do práce s Desítkou“ a „Práce a rodina – jde to!“ pro rodiče na a po rodičovské dovolené.

 • Zasadíme se o koncepční řešení pružné kapacity mateřských škol na základě dostupných demografických údajů a vytvoření plánu rozšíření mateřských škol za účelem zvýšení jejich dostupnosti.

 • Vytvoříme síť startovacích a prostupných bytů pro mladé rodiny.

 • Budeme prosazovat podporu místních podnikatelů, živnostníků, farmářů a sociálních podniků zejména stanovením dostupných nájmů a dalších podmínek využívání městských nemovitostí.

 • Dáme přednost revitalizaci a novému využití nevyužívaných území (tzv. brownfieldů) před zastavováním volné krajiny průmyslovými zónami.

 • Podpoříme všechny efektivní způsoby spolupráce škol, úřadu a podnikatelské sféry.

 • Podpoříme zřízení coworkingového centra v prostorách města.

 • Zavedeme systém grantového okruhu na podporu začínajících podnikatelů.

 • Budeme podporovat mateřská centra a nízkokapacitní zařízení určená pro děti do věku tří, resp. čtyř let věku.

 • Nedovolíme stavbu dalšího případného obchodního centra, které by znesnadňovalo ekonomickou situaci drobným podnikatelům v okolí.

9) Kultura

Ke zdravému vývoji člověka a společnosti přispívá nemalou měrou i kulturní prostředí. Strana zelených bude v maximální možné míře podporovat kulturní iniciativy na Praze 10, ať již formou finanční či institucionálním zaštítěním. Jsme otevřeni dalším nápadům a vítáme alternativní projekty, zároveň usilujeme o zachování a rozšiřování stávajícího počtu kulturních spolků a institucí.

Výsledky

 • Podařilo se nám instalovat veřejné knihovny v Heroldových sadech a v Malešickém parku.

 • Navázali jsme úzkou spolupráci s Akademií výtvarných umění, která má na území městské části své ateliéry.

 • Podpořili jsme projekt piana v Heroldových sadech.

 • Finančně podporujeme řadu mimoškolních kroužků pod odborným vedením.

Víme, jak dál

 • Zasadíme se o vznik letního kina na území Prahy 10.

 • Podpoříme aktivity vztahující se ke kampaním „Celé Česko čte dětem“ či „Noc s Andersenem“.

 • podpoříme aktivity vztahující se ke kampani Noc kostelů.

 • Zefektivníme chod galerie DESET.

 • Dohlédneme na důstojné využití Trmalovy a Čapkovy vily.

 • Vybudujeme tzv. „chodník slávy“ coby připomínku významných osobností spjatých s naší městskou částí.

 • Budeme usilovat o fórum cizinců či fórum církví jako poradní orgány zastupitelstva MČ Praha 10.

 • Zasadíme se o rekonstrukci a nové využití KD Eden.

 • Podpoříme kulturní rozmanitost, zejména podporou menšinových a nekomerčních druhů kultury formou otevřených transparentních grantových řízení.

10) Hospodaření s majetkem MČ

Jen dobrý hospodář dokáže spravovat svěřený majetek. Prosadíme střednědobou rozpočtovou strategii Prahy 10. Ta zaručí, že městská část bude zahajovat jen takové projekty, u kterých je jasné, z jakých zdrojů budou placené a jestli budeme schopni platit jejich provozní náklady.

Výsledky

 • Školy i školky jsme nejen modernizovali a zateplovali, ale vybavili jsme je v zájmu hospodárnosti provozu i solárními panely pro výrobu elektřiny a teplé vody.

 • Došlo k rekonstrukci řady parků, zejména pak Malešického.

 • Podpořili jsme vybudování dětského dopravního hřiště v blízkosti metra Strašnická v rámci projektu participativního rozpočtu Město na míru.

 • Rekonstrukcí Malešického penzionu a Vršovického zámečku se nám podařilo zajistit důstojná místa pro život našich seniorů v malometrážních bytech.

Víme, jak dál

 • na ÚMČ Praha 10 zřídíme pozici fundraisera, který bude aktivně vyhledávat finanční a další zdroje na zjištěné potřeby obyvatel naší městské části,

 • snížíme administrativní zátěž u grantových řízení z rozpočtu městské části.

 • Prosadíme střednědobou rozpočtovou strategii Prahy 10. Ta zaručí, že městská část bude zahajovat jen takové projekty, u kterých bude jasné, z jakých zdrojů budou placené a zda bude zaručen jejich ekonomický provoz.

Co jiní slibují, my již plníme.