UA-106160129-1

13. 7. 2018

Lhostejnost a marnotratnost při nakládání s Poliklinikou Malešice a prostředky na její rekonstrukci charakterizují dosavadní přístup Úřadu MČ P10.
Bylo tomu tak v minulosti a současná většina Rady městské části se nyní postarala o to, aby tomu tak bylo i v budoucnosti. Přirozeně na úkor zájmu městské části a jejích občanů.

Zdálo by se, že bude-li poliklinika rekonstruována, je vše v pořádku a občané P10 se mohou konečně těšit na důstojné prostředí, jež poskytne zázemí širokému spektru specializací pro kvalitní a dostupnou zdravotní péči na „desítce“. Nicméně plánovaná rekonstrukce, její realizace a budoucí využití polikliniky budí velké pochybnosti. Zejména skutečnost, že cca. 250 mil. Kč z rozpočtu městské části bude investováno do soukromého zdravotnického businessu.

Předem je třeba zdůraznit, že rekonstrukce mohla a měla proběhnout již před mnoha lety. Stalo by se tak za nepoměrně výhodnějších podmínek, především levněji a „nová“ poliklinika mohla již dávno sloužit občanům. Městská část totiž prostředky na rekonstrukci polikliniky měla i před deseti lety, kdy je marnotratně rozhazovala při podezřelých investičních experimentech (viz kauza ztracených desítek milionů ve společnosti Key Investments a.s.). Což byla i doba, kdy vzhledem ke krizi ve stavebnictví by náklad rekonstrukce byl poloviční. Ještě před dvěmi lety se hovořilo o investici v rozsahu cca. 80 mil. Kč a nikoli nyní plánovaných cca. 250 mil. Kč.

Uvedená úvaha, zdánlivě rozumná, logická a především korespondující se zájmem občanů P10, ovšem nebyla vlastní nikomu, kdo reálně o poliklinice dosud rozhodoval. Úřad MČ učinil naopak vše proto, aby zájmy občanů byly podřízeny zájmům stále stejného nájemce (původně Medifin a.s. nyní EUC Klinika Praha a.s.), kterému poliklinika slouží ke generování značných zisků už od roku 2004 a
vzhledem k nově podepsaným smlouvám bude sloužit dále až do roku 2032. Nově k tomu přispějí daňoví poplatníci i částkou 250 mil. Kč.

Lhostejné a nezodpovědné nakládání s poliklinikou dokládají smluvně nesmluvní poměry nájemního vztahu, který od roku 2004 má dvě dominantní tendence. Jednak snižování nájemného (tedy příjmu městské části) a současně bezhlavé prodlužování nájemního vztahu. Zájem pacientů, lékařů a dostupnost péče je ve stávajících poměrech zcela minoritním hlediskem.

Původně byla poliklinika pronajata společnosti Medifin a.s. do 31.7.2020 při ročním nájemném ve výši 5.440.000,- Kč. Dodatek nájemní smlouvy č. 6 ze dne 24.5.2013, podmínky nájemního vztahu zásadně modifikoval, a to především podstatným posunutím doby nájmu až do 31.12.2030 (přestože již tehdy bylo zcela jasné, že poliklinika musí urychleně projít náročnou rekonstrukcí) a současně podstatným snížením nájemného na částku 2.509.392,- Kč ročně.

Snížení nájmu na polovinu, bylo v dodatku zdůvodněno právě nutností modernizace polikliniky, a nájemce měl provést stavební úpravy „značného rozsahu“ na své náklady. Dodatek, jenž městské části snížil příjem na polovinu a naopak svázal ruce o 10 let, však k žádné rekonstrukci nevedl, protože nájemce za minulých 5 let neudělal vůbec nic. Čímž se na úkor městské části dosud bezdůvodně obohatil o cca. 12,5 mil Kč.

Není nutno podotýkat, že prostředí a kvalita zdravotní péče občanů Prahy 10 zůstává roky stejná, ovšem nájemce, který z velké části plochy polikliniky pouze dále komerčně podnajímá, generuje stále větší zisky, a to na úkor městské části (nás všech).

Mýlil by se ten, kdo by očekával, že radnice vypoví nevýhodný nájemní vztah a polikliniku konečně zrekonstruuje ku prospěchu občanů Prahy 10.

Rada MČ P10 učinila naprostý opak, který ve své podstatě znamená, že cca. 250 mil. Kč veřejných prostředků se investuje do polikliniky dle pravidel a požadavků nájemce, aby tento nájemce mohl generovat ještě více zisků, a to až do roku 2032.

Je nutné se tedy ptát, zda poliklinika nebude následně spíše soukromou klinikou a rozsah běžné péče pro občany Prahy 10 bude v poliklinice spíše minoritní záležitostí, což zjevně většinu stávající Rady městské části nezajímá.

Aby zájmy soukromého nájemce nebyly tak do očí bijící, v minulém roce bylo podepsáno memorandum, které zcela nesmyslně provázalo nájemce a jeho zájmy do projektu rekonstrukce polikliniky, a to na účet městské části, respektive daňových poplatníků.

Skutečnost, že rekonstrukce je realizována dle potřeb stávajícího nájemce je ilustrována tím, že rozsah a podmínky rekonstrukce (např. projekt, budoucí smlouva o dílo se zhotovitelem) musí být odsouhlasena nájemcem a navíc zástupci nájemce budou i v komisi, která bude hodnotit výsledky zadávacího řízení na zhotovitele rekonstrukce. Dokonce nájemce má nárok na 25% podíl z případných smluvních pokut, které by městská část v budoucnu uplatnila vůči zhotoviteli rekonstrukce.

Zřejmě i nájemce si byl a je vědom toho, že současná výše nájemného je zcela neobhajitelná a vymyslel „šalamounské“ řešení (radnice zjevně akceptuje vše), kterým zdánlivě kompenzuje vlastní několikaleté protiprávní zvýhodnění a současně podřizuje rekonstrukci svým záměrům a potřebám. Nájemce za lhostejné apatie odpovědných úředníků jakoby přispěje na rekonstrukci částkou 44.547.558,- Kč (ve skutečnosti po té, co bude hotova), přičemž je nutno zdůraznit, že tato částka je
tvořena cca. 17,5 mil Kč, o které se nájemce bezdůvodně obohatil na úkor městské části (od roku 2013) a dále obohacovat bude až do roku 2020. Zbylá část této sumy představuje pouze předplacení části nájemného, tedy nic, co by městské části stejně nenáleželo.
Za tento symbolický „dar-nedar“ nájemce získá zrekonstruovanou polikliniku až do konce roku 2032 a může ji využívat s menším omezením (představovaném stále menším počtem „chráněných podnájemců“) takřka jakkoli, tedy zcela komerčně pro maximalizaci svého zisku.

Příspěvek nájemce bude rozpočítán od roku 2021 do dílčích nájmů a přičtem k současnému hrubě podhodnocenému nájemnému ve výši cca. 2.489.188,- Kč ročně. V kontextu skutečnosti, že součet částek tvořících tzv. „zvýšené nájemné“ (jde o úsměvnou terminologii příslušných smluv) bude takřka korespondovat s nájemným, které nájemce hradil za polikliniku už v roce 2004, lze hovořit o bezprecedentním zvýhodnění nájemce na úkor zájmů občanů Prahy 10 a prostředků spravovaných městskou částí.

Městská část investuje do rekonstrukce polikliniky (dle přání nájemce) cca. 250 mil Kč, přičemž bude následně inkasovat nájem v relacích časů dávno minulých (vzpomínejme kolik v letech 2004/2005 jsme platili na nájemném nebo kolik stál byt v Praze). Kde jsou v tomto soukromém projektu zastoupeny zájmy městské části, daňových poplatníků a kde je zájem na kvalitní a dostupné zdravotní péči pro občany?

Úkolem městské části není financovat z veřejných prostředků soukromé kliniky. Poliklinika Malešice ve správě městské části by měla především sloužit k zajištění komplexní (z hlediska maximální šíře specializací) zdravotní péče. Hlediskem pro tuto péči by tedy nemělo být, kolik a zda si může dovolit daný specialista zaplatit za podnájem v městské (nyní spíše soukromé) poliklinice.

Stamilionové investice do městského majetku by neměly sloužit nájemci, který podstatnou část polikliniky využívá zcela komerčně, tedy i při výběru zdravotních služeb je zohledňováno pouze komerční hledisko! Díky dosavadnímu přístupu městské části se občané budou muset přizpůsobit tomu, na čem soukromý nájemce může generovat nejvyšší zisk. A ještě mu občané (městská část) na to stamilióny přispějí za symbolické nájemné.

V poliklinice již zbývá hrstka chráněných podnájemců (lékařů), kteří své smlouvy mají za původních podmínek a lze je vypovědět pouze za souhlasu městské části. Nicméně i tito podnájemci jsou ohroženi plánovanou rekonstrukcí, protože budou stěhováni do náhradních prostor, zcela bez jakékoli diskuse a pod hrozbou okamžité výpovědi.

Je tedy na místě se také ptát, zda a jak bude zajištěna zdravotní péče během rekonstrukce. Rekonstrukce proběhne během dvou let (spíše zbožné přání radničních plánovačů) ve dvou etapách, tedy co rok, to polovina polikliniky.
Ordinace budou stěhovány do BD Malešice, kde městská část za symbolických 200 Kč/m2/rok
pronajme nájemci prostory v rozsahu něco přes 1000m2 (33 bytových a nebytových jednotek), kde tedy lékaři budou po dobu rekonstrukce poskytovat zdravotní péči. Lze se domnívat, že toto provizorium nebude jak pro lékaře, tak pro jejich pacienty ničím příjemným, nicméně ziskovost nájemce bude zachována.

Zájmem městské části by mělo být především pečovat řádně o svěřený majetek (včetně přiměřených výnosů z tohoto majetku), respektive pečovat o vysoký standard a široké spektrum poskytovaných služeb občanům. Což se vzájemně přirozeně nijak nevylučuje.

To se nicméně neděje a lze konstatovat, že jednání městské části při nakládání s poliklinikou je jednoznačně lhostejné a marnotratné, přičemž občanům se absurdně prezentuje jako úspěch okolnost, že radnice proinvestuje ze svého rozpočtu 250 mil. Kč. Že především ku prospěchu soukromého zdravotnického zařízení se již nehlásá.

Nicméně mrhání veřejnými prostředky je na Praze 10 už zaběhlou 25letou běžnou praxí.

Petr Němeček